Kajakowy Fun

Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem

 1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Wypożyczalnia zapewnia wsparcie organizacyjne spływów kajakowych, w tym wypożycza sprzęt na dowolną trasę wybraną przez uczestników/klientów/Pożyczających. Spływy takie są organizowane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność Pożyczającego.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 3. Podjęcie czynności zmierzających do wypożyczenia sprzętu od Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i zobowiązaniem się do stosowania jego postanowień oraz zobowiązaniem się do stosowania wodniackich zwyczajów.
 4. Pożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Pożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 5. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Pożyczającego i Wypożyczalnię.
 6. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego użycia, umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 8. Za sprzęt nie zwrócony w terminie (uzgodnionej końcowej godzinie wypożyczenia) Pożyczający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 9. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać lub dokonają innym podmiotom.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie mienie w tym samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 13. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach. Koszt transportu kajaków (trasa przyczepy tam i z powrotem w przypadku wcześniejszego zakończenia spływu – 1,5 zł/km, jednak nie mniej niż 100 zł. Wcześniejsze zakończenie spływu z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni nie wiąże się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Pożyczającego.
 14. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 15. Pożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służby do tego uprawnione.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, Pożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania, w całości, w terminie 7 dni od dnia zakończenia spływu według poniższych stawek:
  • Kajak – 2500 zł
  • Wiosło – 120 zł
  • Kamizelka asekuracyjna/ratunkowa – 100 zł
  • Worek ochronny na rzeczy 10l – 50 zł

Kwota zostanie wpłacona przez Pożyczającego bądź osobę przez niego wskazaną, na konto bankowe wskazane przez Wypożyczalnię.

 1. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wypożyczalni na koszt Pożyczającego.

Zasady wypożyczania

 1. Pełnoletni Pożyczający kajaki podpisuje nad rzeką UMOWĘ WYPOŻYCZENIA zawierającą dane Pożyczającego (strona umowy), informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: „KajakowyFun”. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Pożyczającego ani osób uczestniczących w spływie organizowanym przez Pożyczającego. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem. Wypożyczony sprzęt przez cały okres wypożyczenia pozostaje własnością „KajakowyFun”.
 2. Kajaki są wypożyczane w systemie dziennym, po cenach podanych na stronie. Finalny koszt zależy od ilości sprzętu, liczby dni i odległości od bazy.
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki.
 1. kwota zaliczki nie przekracza 30% szacowanych kosztów, prośba o nią jest wysyłana w mailu potwierdzającym rezerwację
 2. liczba zarezerwowanych kajaków i dni jest wiążąca dla Stron

(Uwaga praktyczna: np. jeśli zarezerwowano 5 kajaków w lipcu na sobotę i niedzielę, opłata jest pobierana za 5 kajaków na dwa dni; sezon jest krótki i Wypożyczalnia nie może sobie pozwolić na pochopne blokowanie sprzętu, zwłaszcza w wakacyjne weekendy, kiedy chętnych jest dużo więcej niż możliwości obsługi. Prosimy o roztropną rezerwację.)

 1. w przypadku niezgłoszenia rezygnacji z wypożyczenia w ten sam sposób, jaki została dokonana rezerwacja, na jeden dzień (24 h) przed uzgodnioną godziną rozpoczęcia wypożyczenia, 20 % kwoty zaliczki przepada na rzecz Wypożyczalni.
 1. Przy rezerwacji kajaków telefonicznie i mailowo są ustalane wszystkie szczegóły: liczba dni, ilość kajaków, planowana trasę, miejsce i godzina podstawienia sprzętu, parking, dodatkowy sprzęt, liczba małych kamizelek dla dzieci. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę. Wypożyczalnia zastrzega brak możliwości dokonania zmian wcześniejszych ustaleń w dniu spływu.
 2. Sprzęt powinien zostać zwrócony wyklarowany, w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe dalsze wypożyczenie.
 3. Wypożyczalnia nie występuje w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewnia instruktorów i ubezpieczenia. Za właściwy przebieg spływu (w tym m.in. dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych) odpowiada Pożyczający.
 4. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.


* niniejszy dokument podlega ochronie prawnej, nie wyraża się zgody na jego kopiowanie, powielanie, utrwalanie i inne czynności równoważne w skutkach, nie związane z funkcjonowaniem KajakowyFun